Author Archives

點燈

「維摩詰言:

諸姊!有法門名無盡燈,汝等當學。

無盡燈者,譬如一燈燃百千燈,冥者皆明,明終不盡。如是諸姊!

夫一菩薩,開導百千眾生,令發阿耨多羅三藐三菩提 心,於其道意亦不滅盡,隨所說法,而自增益一切善法,是名無盡燈也。

汝等雖住魔宮,以是無盡燈,令無數天子天女,發阿耨多羅三藐三菩提心者,為報佛恩,亦 大饒益一 切眾生。」

聖者不是自己和弟子說了算的,符合考核印證,不是聖者也是聖者;空洞佛學理論與真正的佛法是不同的領域

聖者不是自己和弟子說了算的,符合考核印證,不是聖者也是聖者;空洞佛學理論與真正的佛法是不同的領域

南無第三世多杰羌佛說法:最好修《解脫大手印》,實行《了義佛旨》!
我今天說的話,已經實踐證明了的,如因海老和尚(因海聖尊)、祿東贊法王、侯欲善、趙賢雲、林劉惠秀、趙玉勝等等人的成聖解脫,又如旺扎上尊(即Nick Best)證到了真正上超三十段的聖體質金剛大力王,從人類有史以來,世界上至今無人打破他的紀錄,旺扎上尊和另外的三個大力士

了義佛旨

了義佛旨

鑒於很多佛弟子請求能修學《了義佛旨》,現特公佈《了義佛旨》法本。佛弟子們不僅應該自己修學,還要廣傳於眾,功德無量。世界佛教教皇南無第三世多杰羌佛為高僧大德們說法:佛弟子行正道正行的要旨基礎為諸惡莫作,眾善奉行,依釋迦佛陀教法行持,行法兩修,行以六度萬行為基礎,法隨因緣而各應八萬四千法門…

第三世多杰羌佛 說《世法哲言》(一)(含視頻)

第三世多杰羌佛 說《世法哲言》

世法哲言,是2010年世界和平獎元首級最高榮譽獎得主義雲高大師(H.H.第三世多杰羌佛),將其於世間法中利益大眾的實用智慧與博大精深的哲學思想體現於文字中,該書於2002年5月由世界法音出版社出版發行。是南無第三世多杰羌佛對人類文明的卓越貢獻之一。南無第三世多杰羌佛深藏不露之純淨修養,更從另一方面體現出他高深的利益人類哲學思想。