Author Archives

點燈

「維摩詰言:

諸姊!有法門名無盡燈,汝等當學。

無盡燈者,譬如一燈燃百千燈,冥者皆明,明終不盡。如是諸姊!

夫一菩薩,開導百千眾生,令發阿耨多羅三藐三菩提 心,於其道意亦不滅盡,隨所說法,而自增益一切善法,是名無盡燈也。

汝等雖住魔宮,以是無盡燈,令無數天子天女,發阿耨多羅三藐三菩提心者,為報佛恩,亦 大饒益一 切眾生。」

第三世多杰羌佛 說《世法哲言》(四)(含視頻)

第三世多杰羌佛 說《世法哲言》(四)

世法哲言,是2010年世界和平獎元首級最高榮譽獎得主義雲高大師(H.H.第三世多杰羌佛),將其於世間法中利益大眾的實用智慧與博大精深的哲學思想體現於文字中,該書於2002年5月由世界法音出版社出版發行。是南無第三世多杰羌佛對人類文明的卓越貢獻之一。南無第三世多杰羌佛深藏不露之純淨修養,更從另一方面體現出他高深的利益人類哲學思想。

Wangzha Shangzun “Grandfather" of Strongman, Replies to Attorney’s Questions

Wangzha Shangzun "Grandfather" of Strongman, Replies to Attorney's Questions

I am a strongman. But I am also a reincarnated Rinpoche. When I was little, I was recognized by Kalu Lama, who bestowed upon me my Rinpoche name of Kanqian Wangzha Gongbo.
I really learned the authentic Buddha Dharma in 2002 under Buddha Master, Namo Dorje Chang Buddha III. My Buddha Master had come to the United States from China and was then known as Vajradhara Great Dharma King Yeshe Norbu…