Search results for ‘Dorje Chang Buddha III

世界佛教教皇 – 南無第三世多杰羌佛

世界佛教教皇 -南無第三世多杰羌佛

南無第三世多杰羌佛的世界佛教教皇的冊封來源於二0一八年一月,世界和平獎頒獎委員會和世界和平獎宗教領袖授稱委員會決議,冊封南無第三世多杰羌佛為世界佛教教皇、佛教最高領袖,但羌佛祂拒絕接受。世界佛教總部為弘揚正法,利益眾生,主動接收了該冊封令和權杖。當世界佛教總部把世界佛教教皇的冊封令和權杖,恭呈給羌佛時…

南無第三世多杰羌佛

頂聖如來多杰羌佛第三世雲高益西諾布,即是金剛總持,又名持金剛,為原始報身佛多杰羌佛降世,簡稱三世多杰羌佛(在這世界亦曾被尊稱為義雲高大師)。三世多杰羌佛的成就是最頂尖的,所展顯的顯密和五明智慧、證量的實際證明材料在佛法界中,也是沒有哪一個聖德能與之相提並論的。

第二世多杰羌佛

金剛總持第二世多杰羌佛維摩詰聖尊是由釋迦牟尼佛宣布認證為如來。在釋迦牟尼佛住世時,多杰羌佛降世為維摩詰聖尊,幫助釋迦牟尼佛教化五百比丘及八千菩薩。多杰羌佛第二世維摩詰聖尊其智慧、神通表法高不可攀,無有任何聖者可及。

第一世多杰羌佛

多杰羌佛即是金剛總持,又名持金剛,而不是金剛持,金剛持是上師,金剛總持是佛,而且是原始第一報身佛,由法身佛阿達爾瑪佛(普賢王如來)化顯的報身相,其一切佛法皆是由普賢王如來真如所顯,由於普賢王如來是法身佛,是無有前者,無有後際,無色無空,不來不去,上無諸佛可成,下無眾生可渡之如如真諦,故普賢王如來為法身無相,無言,無形,如是無說法之主,無主故不能渡眾生。由是因緣法身無相佛正覺圓滿出第一個報身具相佛,報身具相佛再化身金剛薩埵等,為區別故,法身佛命名為阿達爾瑪佛,報身佛命名為多杰羌佛,化身即金剛薩埵,實際即是普賢王如來,即是阿達爾瑪佛,即是多杰羌佛。實則無二佛,而是為法身、報身、化身之別使然。

歷史上創造成果最多的仁者~《多元風格第三世多杰羌佛流派》13~16

歷史上創造成果最多的仁者~《多元風格第三世多杰羌佛流派》

要說歷史上人文創造成果力最強的仁者,當屬 H.H. 第三世多杰羌佛 無疑! 對H.H. 第三世多杰羌佛創造的三十個大類中的二十九類不說,只就三十大類之一繪畫的成就,H.H. 第三世多杰羌佛 除了能夠繪畫世界上現有的具象派、抽象派、筆劃線條派、印象畫派等之外,還獨立首創了十六個與眾不同的畫派,第13~16分別名為:13.獷細派;14.游絲派;15.版氣派;16.厚堆色塊派

歷史上創造成果最多的仁者~《多元風格第三世多杰羌佛流派》9~12

歷史上創造成果最多的仁者~《多元風格第三世多杰羌佛流派》

要說歷史上人文創造成果力最強的仁者,當屬 H.H. 第三世多杰羌佛 無疑! 對H.H. 第三世多杰羌佛創造的三十個大類中的二十九類不說,只就三十大類之一繪畫的成就,H.H. 第三世多杰羌佛 除了能夠繪畫世界上現有的具象派、抽象派、筆劃線條派、印象畫派等之外,還獨立首創了十六個與眾不同的畫派,第9~12分別名為:9.微印派;10.返璞派;11.妙寫派;12.潑墨微韻派

第三世多杰羌佛辦公室 第四號公告 (06/06/2009)

The Office of H.H. Dorje Chang Buddha III Announcement No. 4

沒有親自接受第三世多杰羌佛灌頂的,不需要特別的壇城。如果於上述的根本壇城,還供奉有其他的佛陀或菩薩的法相,則這些佛陀或菩薩的法相必須要上供,分列於《多杰羌佛降世皈依境》兩側,而且其佛像的頂部不能高于第一世多杰羌佛的肩膀,因為多杰羌佛是原始第一尊有形象的報身佛,是諸佛之尊。

只有佛陀才是無嗔恨心的大悲之王,為利眾生身無榮辱

只有佛陀才是無嗔恨心的大悲之王,為利眾生身無榮辱

南無第三世多杰羌佛說:"好,既然穿衣吃飯,那就是無常中的眾生,我沒有見到有眾生殘害過我、毀謗我。宏西法藏這個眾生同樣是一個佛教徒,只能說是無始的惡業困縛了他,這是我沒有能力把他教好,與他沒有任何關係。只要他能真正修行學佛,十方諸佛菩薩都願樂見其成的,我沒有資格不要他,我也沒有權力不教他,因為六道眾生都是我的親人..